Käyttöehdot

MFC TREENISALI -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

MFC.fi on Face-X Oy:n (Y-tunnus: FI10232518) liikuntajumppiin ja niiden oheistarvikkeisiin erikoistunut nettiportaali. Yrityksen osoite: Kaislakatu 6, 80130 Joensuu. Puhelinnumero: 0400 742 545. sähköposti: info@mfc.fi. Palvelun käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä Mfc.fi -sivuston (jäljempänä myös palveluntarjoajan) palveluiden, tuotteiden ja julkaistun aineiston käyttöehtoja. Nämä ehdot sisältävät myös yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet ja käytännöt.

Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat saatavilla MFC:n kotisivuilla osoitteessa www.mfc.fi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, jolloin käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot käyttäessään palvelua ensimmäisen kerran käyttöehtojen muuttumisen jälkeen. MFC ei ilmoita muuttuneista käyttöehdoista erikseen, vaan käyttäjän velvollisuus on lukea käyttöehdot ennen palvelun käyttämistä. Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot sekä sitoutuu noudattamaan sekä tämän sopimuksen ehtoja että tietosuojaselostetta.

2. PALVELU

Mfc.fi -sivusto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön treenipankin. Treenipankkiin pääsy vaatii erillisen lisenssin, jonka voi ostaa verkkokaupasta. Treenipankki sisältää videoituja erimittaisia harjoitusohjelmia, helpoista haastaviin. Treenipankista voi valita lihasryhmäkohtaisia tai kokonaisvaltaisia harjoitteita. Lisenssien hinnat vaihtelevat. Lisenssin lisäksi verkkokaupasta voi ostaa painopalloja tai niistä koottuja yhdistelmiä. Myös muuta harjoitteluun tarvittavaa oheismateriaalia voi ostaa verkkokaupan kautta. MFC:fi:n verkko-ostokset voi myös tehdä yhteistyökumppaneiden sivuilta.

3. SOPIMUS JA SOPIMUSMUUTOKSET

Asiakas vakuuttaa olevansa yli 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa tai holhoojansa suostumus sopimuksen solmimiseen. Asiakas sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat, täydelliset ja tarpeelliset tiedot, sekä päivittämään em. tiedot niiden muuttuessa.

Rekisteröityessään Mfc.fi -sivustolle asiakas sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen Mfc.fi -palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Pankki- tai luottokortilla maksaessaan asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos.

Mfc.fi:llä on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia oman harkintansa mukaan ilman toisen osapuolen suostumusta. Kaikista aineistoon tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ja asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän muutoksesta tiedottamisen jälkeen jatkaa Mfc.fi -palvelun käyttöä.

4. HINNAT JA NIIDEN MUUTOKSET

Palvelun käytöstä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Hinnasto on nähtävissä Mfc.fi:n tai MFC.fi:n yhteistyökumppanin internetsivustolla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, jos kyseessä on palvelu tai tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava sekä muut mahdolliset verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu Mfc.fi:n internetsivustolla.

Mfc.fi:llä on oikeus muuttaa palveluidensa ja tuotteiden hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan kuluvan maksukauden päättyessä. Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos asiakas ei suostu Mfc.fi -palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uudet hinnat, jos asiakas jatkaa Mfc.fi -palvelun käyttöä hintamuutoksesta tiedottamisen jälkeen.

5. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tämä sopimus astuu voimaan, kun asiakas rekisteröityy Mfc.fi -palveluun.

Sopimus on määräaikainen ja se päättyy automaattisesti ilman erillistä irtisanomista lisenssin määräajan kuluttua umpeen. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Mfc.fi:llä on oikeus purkaa tai irtisanoa tämä sopimus ja sulkea asiakkaan Mfc.fi -tili välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän Mfc.fi -palvelua väärin tai vastoin tämän sopimuksen ehtoja. Mfc.fi:llä on oikeus irtisanoa sopimus muusta syystä edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattaen. Mfc.fi ei ole vastuussa asiakkaalle sopimuksen purkamisesta tai irtisanomisesta ja tilin sulkemisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

6. MFC.FI:N VASTUUT JA VASTUUN RAJAAMINEN

Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. Konsultoi lääkäriäsi ennen kuntoilun aloittamista mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Harjoitteet on suunniteltu terveille henkilöille, joilla ei ole mitään todettua sairautta, vikaa tai vammaa. Lääkärin konsultointi ennen harjoittelun aloittamista on ehdottoman tärkeää, mikäli sinulla on tai epäilet, että sinulla on jokin sairaus, vika tai vamma, joka voisi jollain tavalla vaikuttaa liikunnan harjoittamiseen. Mfc.fi -palvelun käyttö tapahtuu aina ja kaikilta osin asiakkaan omalla vastuulla, mukaan lukien harjoitteiden suoritus ym.

Mfc.fi ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Mfc.fi ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista eikä asiakkaalla ole oikeutta hyvitykseen tai hinnanalennukseen toimintakatkosten vuoksi. Toimintakatkoksia voivat aiheuttaa mm. huoltotyöt, tekniset viat sekä muut vastaavat syyt. Mfc.fi ei vastaa myöskään tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoksista tai toimimattomuudesta.

Mfc.fi vastaa muista kuin vähäisistä vahingoista, jotka se on aiheuttanut tahallaan tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Asiakkaan velvollisuus on näyttää toteen sekä aiheutunut vahinko, sen määrä että Mfc.fi:n tuottamus.

Käyttäjällä on aina Suomen pakottavan lainsäädännön mukaiset oikeudet. Lainsäädännön sallimissa puitteissa palvelu toimitetaan käyttäjälle sellaisena kuin se kulloinkin on ja saatavuuden mukaan, ilman palveluntarjoajan antamaa takuuta tietystä toimivuudesta, luotettavuudesta, laadusta, sisällöstä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muustakaan palvelun tasosta. Mfc.fi ei myöskään takaa, vakuuta tai suosittele yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta Mfc.fi -palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivustolla tai joita mainostetaan bannereissa tai muutoin, eikä ota niistä vastuuta miltään osin. Mfc.fi ei ole myöskään millään tavoin vastuussa asiakkaan ja Mfc.fi -palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tarjoavien kolmansien osapuolten välisestä asioinnista. Asiakkaan tulee käyttää omaa harkintakykyään ja olla varovainen tuotteita tai palveluja hankkiessaan. Mikään Mfc.fi:n asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta Mfc.fi:n myöntämää takuuta. Missään olosuhteissa palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET YM. SEKÄ KÄYTTÖRAJOITUKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, päivittää, kehittää ja muuttaa palvelua sekä sen osia, ja myös keskeyttää palvelun käyttö.

Palvelun omistusoikeus sekä kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan palveluntarjoajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida palvelua, selvittää palvelun lähdekoodia, ohittaa sen suojauksia, tehdä muutoksia palveluun eikä millään muullakaan tavalla käyttää palvelua luvattomasti. Edellä palvelusta mainittu koskee myös kaikkia palvelun osia.

Mfc.fi:n sivuston visuaalinen ilme ja sivustolla julkaistava aineisto, kuten kuvat, videot, tekstit, ohjelmistot, äänet ym. ovat Mfc.fi:n tai sen yhteistyökumppanien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Mfc.fi pidättää kaikki oikeudet sivuillaan julkaistavaan aineistoon.

Yksityishenkilö- ja yritys -lisenssit

Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä ei saa ottaa eikä aineistoa tai sen osaa saa myydä tai jakaa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin internet-sivustoihin ilman Mfc.fi:n nimenomaista lupaa.

Selvyyden vuoksi mainittakoon, ettei asiakas saa:
1. kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotain Mfc.fi -sovelluksen tai -palvelun osaa tai sisältöä (ml. ohjelmat, kappaleet, videot, kuvat, tekstit ym.) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu.
2. myydä tai yrittää myydä kutsuja Mfc.fi -palvelun käyttäjiksi
3. antaa salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa
4. takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi Mfc.fi-palvelua tai mitään sen osaa
5. kiertää mitään Mfc.fi:n tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa
6. vuokrata tai liisata Mfc.fi-palvelun osaa
7. käyttää Mfc.fi:n palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.
Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei Mfc.fi-palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Kuntokeskus -lisenssi

Ovat oikeutettuja käyttämään aineistoa liikuntakeskusyksikkönsä kaupallisiin tarkoituksiin.

Personal trainer -lisenssi

Personal trainer -lisenssin haltialla on oikeus käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin omassa ohjaustyössä. Personal trainer -lisenssin haltijalla ei ole oikeutta ryhmäliikuntatuntien ohjaukseen.

8. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY SEKÄ YKSITYISYYDEN SUOJA

Mfc.fi -palvelussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteeseen voi tustustu tarkemmin tästä.

Sivuston kävijämäärä ja muita normaaleja sivuilla käyntien yhteydessä saatavia tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut, käyntiajankohta jne) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste eli cookies -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksikäyttäen. Tässä yhteydessä mfc.fi ei kerää eikä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa käyttämänsä selaimen asetuksilla, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia Mfc.fi -sivuston osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja parantamiseen.

Mfc.fi -sivustolla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi ja osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin, tutkimuksiin tms. tai jos kävijä muutoin lähettää sivuston kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun, kilpailun, tutkimuksen tms. yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käytetään ja käsitellään Mfc.fi -sivustolla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai kävijän tiedusteluun vastaamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla yhteyttä Mfc.fi:n asiakaspalveluun. Asiakkaan mahdollisesti muussa palvelussa tai muuta kautta tekemä suoramarkkinointikielto ei tule Mfc.fi:n tietoon.

Käyttäjä hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että hänen antamansa tiedot siirtyvät Mfc.fi:n tai Mfc.fi:n valitsemalle palvelimelle ja talletetaan sinne Mfc.fi:n käytettäväksi. Mfc.fi voi käyttää, hyödyntää ja kehittää palvelun kautta kerättyjä vastauksia, ehdotuksia, tietoja ja aineistoja vapaasti valitsemiinsa tarkoituksiin. Tällaisesta käytöstä ei synny mitään velvoitteita käyttäjää kohtaan. Mfc.fi voi halutessaan vapaasti siirtää nämä tiedot ja oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Jos kävijä lähettää Mfc.fi:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että hänellä on tietojen lähettämiseen asianomaisen henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten. Tietojen lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on em. lupa tai suostumus.

Kaikki edellä mainitut tiedot voidaan Mfc.fi:n niin halutessa kerätä, säilyttää ja muutoinkin hallinnoida myös ulkomailla sijaistavassa palvelimessa. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tiedot voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäviksi. Käyttäjä yksiselitteisesti hyväksyy henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen Mfc.fi:n valitsemalle taholle. Siirrossa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan palveluntarjoajan henkilötietosuojakäytäntöä.
Muut tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Mfc.fi on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Käyttäjä on tietoinen siitä, että tietojen antamista palveluun, niiden säilyttämistä, käyttöä ja siirtoa sinne ei mahdollisesti ole suojattu kolmannen osapuolen väärinkäytösyrityksiltä.

Henkilötietolain 26 §.n mukaisen henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Face-X Oy, Mestarintie 4, 01730 Vantaa

9. ASIAKASTUKI

Lisätietoja Mfc.fi -palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Mfc.fi:n asiakaspalveluun tai tutustumalla mfc.fi -sivustolla annettuihin ohjeisiin.

10. EVÄSTEET

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).
Evästeillä voidaan kerätä esimerkiksi tietoja 1) miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, 2) mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, 3) mitä selainta käytät, 4) mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä 5) mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja missä ne vastaanotetaan.
Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata (yrityksen nimi) ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi (yrityksen nimi) yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin palvelujen toiminnallisuuteen.